Skip to content

ฉลองครบรอบ​ 3 ปี สวนป่านาบุญ ๙ : กิ่งแก้ว​ ฉัตรมณีวัฒนา​

ฉลองครบรอบ​ 3 ปี สวนป่านาบุญ๙ : กิ่งแก้ว​ ฉัตรมณีวัฒนา​ เม​ (ประทีปบุญ)​

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก (สวนป่านาบุญ 3,5,7,9) : งานกสิกรรม


เนิ่องในวาระครบรอบ​ 3ปีสวนป่านาบุญ๙พี่น้องจิตอาสาจึงมีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่กสิกรรมในสวนป่านาบุญ๙​ร่วมกัน​ มีการพื้นแปลงผัก​ และทำบารายคัลเจอร์รอบต้นกล้วย​ และยังมีการปลูก​บวบต่างๆและแตงกวา​ มีพี่น้องบำเพ็ญร่วมกันหลายท่านมีการร่วมประชุมอปริหานิยธรรม​ เรื่องต่างๆ มีความคิดเห็นที่หลากหลาย​ หากไม่มีอคติจะรู้สึกว่ามีมติออกมาอย่างไรก็ได้​ เห็นถึงความเสียสละของพี่น้อง

บุญ ในกิจกรรมนี้

ได้พลังในการลดกิเลสกินมื้อเดียวได้​ 1วัน

กุศล ในกิจกรรมนี้

ได้ร่วมกับพี่น้องทำกสิกรรมไร้สารพิษ

บทความแนะนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *