Skip to content

พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน

บทความวิจัยพุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน : สันทนา ประวงศ์, วิโรจน์ วิชัย

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  คือ

1) เพื่อศึกษาการดับทุกข์ด้วยทบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา

2)  เพื่อศึกษาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน

3) เพื่อวิเคราะห์การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการวิจัยเอกสาร ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตแบบมีส่วนร่วม

ผลการวิจัยพบว่า

1) การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นการพิจารณาเนื้อหาของความจริงในเรื่องหนึ่งๆ ซ้ำๆ โดยใช้วิธีปฏิบัติตามหลักเหตุแห่งวิมุตติ 5 คือ การฟังธรรม สนทนาธรรม ทบทวนธรรม การตรึกตรองใคร่ครวญธรรม และสมาธินิมิต พร้อมกับการสลายความโลภ โกรธ หลงไปเป็นลำดับตามหลักปหาน 5 เพื่อความดับแห่งทุกข์ใจอย่างยั่งยืน

2) การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นการกลั่นเนื้อหาธรรมจากพระไตรปิฎกมาแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย มี 165 ข้อ เป็นการปรับความเห็นผิดให้เป็นถูก โดยใช้วิธีปฏิบัติตามหลักเหตุแห่งวิมุตติทั้ง 5 อย่าง พร้อมกับสลายความยึดติดไปเป็นลำดับ เพื่อดับทุกข์ใจอย่างยั่งยืน ผลคือดับทุกข์ใจได้ในปัจจุบันขณะ พร้อมทั้งเกิดผลดีด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา

3) การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน สอดคล้องตามหลักเหตุแห่งวิมุตติ 5 และปหาน 5 ในพระพุทธศาสนา เพราะมุ่งที่การดับทุกข์ใจเป็นหลัก โดยเน้นการสร้างปัญญาที่เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง เพื่อปล่อยวางความยึดติด ด้วยการปฏิบัติเหตุแห่งวิมุตติ 5 ให้มาก กระทั่งดับทุกข์ใจได้ไปเป็นลำดับในปัจจุบันขณะ

คำสำคัญ : การดับทุกข์, บททบทวนธรรม, ดร.ใจเพชร กล้าจน

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ บทความวิจัย พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน

ที่มา วารสารปรัชญาอาศรม ปีที่ 4 ฉบับที 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

https://firstojs.com/index.php/jpa/index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *