Skip to content

มรณสติ : บัณฑิตา โฟกท์

มรณสติ : บัณฑิตา โฟกท์ มุกแสงธรรม

ต่างประเทศ (สวนป่านาบุญ 6)


บทสรุปชีวิต

กว่าจะมาเป็นบทสรุปชีวิตในปัจจุบันนี้

ก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้เจอกับท่านอาจารย์หมอเขียวข้าพเจ้าได้ออกตามหาครูบาอาจารย์หลากหลายสถานที่เพราะเป็นคนสนใจใฝ่ในธรรมตั้งแต่เด็ก ๆ และทดลองปฏิบัติตามหลาย ๆ ครูบาอาจารย์แต่ก็ยังไม่ลงใจว่าจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับท่านใด จนกระทั่งได้เจอท่านอาจารย์หมอเขียวทางยูทูบจึงตั้งจิตฝากตัวเป็นลูกศิษย์และมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าข้าพเจ้าคือลูกศิษย์ท่านอาจารย์ที่ตามหามาทั้งชีวิต และได้เดินทางไปกราบเพื่อปวารณาตัวเป็นลูกศิษย์ กับท่านอาจารย์ดร.ใจเพชรและท่านพ่อครูสมณะโพธิรักษ์พระคุณเจ้า บทสรุปของชีวิตที่จะเขียน ในวันนี้คือ เคารพ ศรัทธา มั่นคง จริงใจ และกตัญญูต่อพระพุทธศาสนา ต่อพระศาสดาพระบรมครูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อครูบาอาจารย์ ท่านพ่อครูสมณะโพธิรักษ์พระคุณเจ้า ท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชร กล้าจน และครูบาอาจารย์ท่านอื่น ๆ โดยการปฏิบัติบูชา เพิ่มอธิศีลตั้งมั่นให้ถึงจิต ในการพากเพียรลด ละ เลิก กิเลส หยาบ ปานกลาง ละเอียดให้เบาบางลงเรื่อย ๆ สุดความสามารถที่ฐานจิตจะทำได้เพื่อเข้าสู่กระแสพระนิพพานในชาตินี้ และถ้ายังไม่สำเร็จในชาตินี้หากวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงต้องวางร่างวางขันธ์ก็จะตั้งจิตมั่นพากเพียรต่อไปเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งในจิตของตนในชาติอื่น ๆ ต่อไป สาธุ

เป้าหมายหรือความคาดหวังในชีวิต

จะพึ่งตนและเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันแด่มวลมนุษยชาติและสัตว์ร่วมโลกให้มากๆโดยให้เป็นไปตามธรรม ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะทำได้เท่าไหร่ ยินดีพอใจในการบำเพ็ญที่ทำได้และได้ทำ ณ เวลานั้น ๆ เพราะเข้าใจเรื่องวิบากกรรมเขา วิบากกรรมเราชัดเจน ช่วยได้ก็ช่วย ช่วยไม่ได้ก็วาง ” ทำความผาสุกที่ตนและช่วยคนที่ศรัทธา“ทำใจตามคำสอนท่านพ่อครูและท่านอาจารย์หมอเขียว เมื่อได้ทำตามแล้ว รู้สึกปลอดภัย อบอุ่น เบิกบานและผาสุกในชีวิตมากขึ้นเรื่อย ๆ และจะฝึกฝนพากเพียรเรียนรู้ทำตามจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงโดยการตั้งจิตมั่นทำตามคำสอนตามติดใกล้ชิดระลึกถึงพระธรรมคำสอนตลอดเวลา “ใจถึงธรรม ใจถึงกัน” คติธรรมครูบาอาจารย์เมตตาสอนไว้

สิ่งที่ต้องรับผิดชอบในปัจจุบันที่ยังกังวล เป็นห่วง หนักใจอยู่

รับผิดชอบชีวิตตนเองโดยไม่ห่วง ไม่กังวลและไม่หนักใจในชีวิตของตนเองและชีวิตของพี่น้องท่านใด

ฝากถึงคนข้างหลัง

ถึงพี่น้องที่เคารพรักทุก ๆ ท่าน เวลามีค่ายิ่งนัก โกรธ เกลียดชิงชังใคร จงอภัยให้กันเถิดเพราะ พวกเราทั้งผองคือพี่น้องกัน และจงอย่าประมาท ให้เจริญสติ ประคองสติให้อยู่ในศีล อยู่ในธรรม และจงเร่งรีบพากเพียร ล้างชอบ ล้างชังให้หมดจากใจให้เร็วที่สุด ให้มีใจที่ไร้ทุกข์ ไร้กังวลให้ได้ทุก ๆ เรื่อง ใจที่ไม่มีชอบไม่มีชังคือใจที่บริสุทธิ์เป็นบุญกุศลสูงสุดให้พากเพียรทำสิ่งนี้ อย่ารีรอ อย่าโอ้เอ้ อย่าเนิ่นช้า วิบากร้ายกองมหึมากำลังไล่ล่าทุกชีวิตอยู่ ความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัว ถ้าล้างชอบ ล้างชังได้มาก ๆ แต่ชีวิตหลังความตายน่ากลัวกว่ามาก ถ้าหากไม่ล้างชอบ ไม่ล้างชัง ฝากไว้ !!!สาธุ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *