Skip to content

มรณสติ : นฤมล ยังแช่ม

มรณสติ : นฤมล ยังแช่ม (ปุ้ย-เข้มแสงศีล)

ภาคเหนือ (สวนป่านาบุญ 8)


บทสรุปชีวิต

การพบกับแพทย์วิถีธรรมทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยทุกข์ก็ทุกข์สั้นลง ได้รู้จักวิธีการตั้งศีลมาลด ละ เลิก ในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยมาอาศัยสิ่งที่ดีมีประะโยชน์ ได้ทำกสิกรรมไร้สารพิษแบบง่ายๆ ทำให้มีร่างกายที่แข็งแรง ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้น เสื้อผ้า หน้า ผม ของใช้ฟุ่มเฟือยก็ไม่ได้ใข้แล้ว กินน้อย ใช้น้อย อยู่แบบพึงตนเองได้และแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นตามเหตุปัจจัย และได้มีโอกาสมาพบและได้ฟังสัจธรรมจากสัตตบุรุษและหมู่มิตรดี ทำให้มีพลังในการต่อสู้กับกิเลส เหตุุแห่งทุกข์ทั้งมวล เป็นโอกาสที่ดีงามที่สุดในชีวิต

เป้าหมายหรือความคาดหวังในชีวิต

พากเพียรตามหมู่กลุ่มต่อไป เพราะยังมีกิเลสที่เรายังติดยึดอยู่

สิ่งที่ต้องรับผิดชอบในปัจจุบันที่ยังกังวล เป็นห่วง หนักใจอยู่

การได้มีโอกาสดูแลพ่อแม่ถือเป็นสิ่งที่ลูกควรทำ แต่รู้สึกว่าตัวเองน่าจะทำได้ดีกว่านี่้ เพราะบางทีเผลอสติ เป็นขโมยอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการจากพ่อกับแม่

ฝากถึงคนข้างหลัง

ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และท่านอ.หมอเขียวก็จะพ้นทุกข์ได้จริง เพราะสิ่งที่อาจารย์สอน ท่านสามารถบรรยายธรรมที่ยากให้สามารถฟังได้เข้าใจง่าย มีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนไปตามลำดับๆ จนพ้นทุกข์ในเรื่องนั้นๆ ได้จริง


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *