Skip to content

มรณสติ : ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม

มรณสติ : ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม (ภาคใต้)


บทสรุปชีวิต

ไม่มีอะไรที่เราต้องยึดก่อนตาย ทำความตายก่อนตาย แล้วเราจะไม่กลัวตาย เมื่อถึงเวลาต้องตาย เพราะเราได้ทำความตายจบแล้ว

เป้าหมายหรือความคาดหวังในชีวิต

ไม่มี

สิ่งที่ต้องรับผิดชอบในปัจจุบันที่ยังกังวล เป็นห่วง หนักใจอยู่

ไม่มี

ฝากถึงคนข้างหลัง

กายนี้มีไว้เพื่อดับทุกข์เท่านั้น กิจอื่นนอกจากนี้ไม่มี


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *