Skip to content

กสิกรรมแบบพอเพียง : ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม

กสิกรรมแบบพอเพียง : ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม

มาปลูกผักกินเองแบบพอเพียงกันนะคะ

จังหวัดตรัง ช่วงนี้แล้ง อากาศเย็สบายเหมาะกับผกที่เลี้ยงง่าย


ปลูกผักในกระถาง กล่องโฟม แบบบารายคัลเจอร์ รดด้วยเศษอาหารหมักปัสสาวะ และจุลินทรีย์พลังศีล

สภาวธรรม : เบิกบาน สบายๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *