Skip to content

จะอยู่แบบพุทธะ หรือแบบผีมาร : ณัฐพร คงประเสริฐ

 

จะอยู่แบบพุทธะหรือแบบผีมาร : ณัฐพร คงประเสริฐ

กว่าที่จะมารู้ชัดว่าการมีชีวิตอยู่ มีสองทางให้เลือกเดินคือ ทางที่พาเจริญกับทางที่พาไปเสื่อม แล้วก็เชื่อและชัดในการเลือกเส้นทางเดินอย่างแน่วแน่ ดำเนินชีวิตไปอย่างมั่นคงได้นั้น แต่ละชีวิตก็ไม่เหมือนกันเลย


มหาปรินิพพานสูตร

ใน พระไตรปิฎก เล่มที่ 10 ข้อที่ 71 ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ในมหาปรินิพพานสูตร เรื่อง อปริหานิยธรรม 7 คือ ธรรมที่พาเจริญ ไม่มีเสื่อมเลย

  1. หมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิตย์
  2. พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิก พร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจ
  3. ไม่บัญญัติ สิ่งที่พระพุทธเจ้า ไม่ทรงบัญญัติไว้ ไม่เพิกถอน ในสิ่งที่พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติแล้ว
  4. สักการะ เคารพ บูชา นับถือ เชื่อฟังถ้อยคำของท่าน ภิกษุผู้เป็นเถระ(ผู้ใหญ่)เป็นรัตตัญญู(ผู้บวชมานาน)เป็นสังคบิดร เป็นสังฆปรินายก
  5. ไม่ตกอยู่ในอำนาจตัณหา อันจะก่อเกิดภพใหม่
  6. ยินดีในเสนาสนะป่า(คือที่อยู่ อันสงัดจากกิเลส)
  7. ตั้งสติไว้ว่าทำไฉนหนอ เพื่อนพรหมจรรย์ ผู้มีศีลอันเป็นที่รัก ที่ยังไม่มา ขอจงมาเถิดและผู้ที่มาแล้ว ขอจงอยู่เป็นสุข

การจะได้มารวมกันในองค์ประกอบที่ช่วยเกื้อกูลให้ชีวิตพาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยได้นั้น

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ ทรงตรัสไว้ใน

สัมมาทิฏฐิ 10 ข้อที่4

จะต้องเข้าถึงสภาพปฏิบัติศีล สมาธิ จนเกิดปัญญา

ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอันตั้งมั่น ไปสู่ความพ้นทุกข์ ให้ได้ตามลำดับ ๆ

และเราก็โชคดีที่ได้มาพบสัตตบุรุษ ที่บารมีของท่านสามารถสร้างองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่ครบพร้อมตามบารมีนั้น และพาทำมาตามลำดับ ๆ แต่ละท่านก็พากเพียรไป ปฏิบัติจนเข้าถึงสภาพที่ปฏิบัติศีลอย่างตั้งมั่น จนเกิดญาน ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิ เชื่อและชัดเรื่องกรรมวิบากอย่างแจ่มแจ้งไปตามลำดับ ปฏิบัติถูกศีลได้ก็เห็นผลดีอย่างไรตามลำดับ ๆได้ ปฏิบัติผิดศีลก็เห็นผลร้ายว่าส่งผลอย่างไร จนเห็นความต่างที่ชัดเจนในแต่ละชีวิต จะอยู่อย่างพุทธะหรือผีมารก็เลือกเอา

ทีนี้หละ ชีวิตที่เชื่อและชัดเรื่องกรรมวิบากเท่าใด ท่านก็จะพากเพียรปฏิบัติไปตามความชัดเจนที่มีและบารมีที่ควรจะได้รับ จะมีดวงตาที่เห็นความจริงตามความเป็นจริงได้ชัดเจนตามจริงที่มี ที่เป็น ที่เห็น ที่ได้ เข้าใจตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น มีความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น พากเพียรปฏิบัตไม่ลดละ เรียกได้ว่าเป็นการอยู่อย่างพุทธะ เพราะวิบากดีร้ายคอยส่งผลต่อทุกชีวิตอยู่ตลอดเวลา ถ้าปฏิบัติผิดทางก็อยู่อย่างทุกข์ ไปกับผีมารกิเลสที่คอยเล่นงานไม่สิ้นสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *