Skip to content

แรงใจเพื่อมวลชน : โยธกา รือเซ็นแบร์ก

แรงใจเพื่อมวลชน : โยธกา รือเซ็นแบร์ก (แจ้งศีล)

เนื้อหาบทเพลง  “แรงใจเพื่อมวลชน ” ที่ท่านอาจารย์หมอเขียว และพี่น้องจิตอาสาขับร้อง
ที่ข้าพเจ้าประทับใจและชอบมากที่สุด ทุก ๆ ครั้งที่ข้าพเจ้าร้องเพลงนี้มีความรู้สึกถึงพลังอบอุ่น อบอวล อยู่รอบ ๆ ตัว


 

ฟังแล้ว นึกถึงบรรยากาศที่ได้เข้าไปสัมผัสในสวนป่านาบุญ ที่สงบร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ ด้วยพืชผักผลไม้ไร้สารพิษเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งมีท่านอาจารย์หมอเขียวเป็นผู้นำชุมชนเป็นจุดศูนย์กลางรวมใจ ของคนดีมีศีลทั่วโลกมารวมกัน รักษาทั้งโรคกายและโรคใจ สอนธรรมะ พา ละ ลด เลิกกิเลส ทำงานฟรี ในเวลาที่จับมือกันร่วมร้องเพลง “แรงใจเพื่อมวลชน” จะมีพลังอบอวลแผ่ไป ความทุกข์ความเครียด เหนื่อยล้าและสับสน วุ่นวาย หายไป มีความประทับใจอย่างสุดซึ้งทุกครั้งที่ได้เปล่งเสียงร้องเพลงนี้

สภาวธรรม

เวลาที่ข้าพเจ้าเหนื่อยและท้อทำให้มีกำลังใจ ที่ต่อสู้กับปัญหา ระลึกถึงท่านอาจารย์หมอเขียวและพี่น้องจิตอาสาทั่วโลก ที่ช่วยกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงเหมือนบทเพลงท่อนหนึ่ง “มาเถิดกัลยาณมิตร ผ่อนเกลียวชีวิตอันไร้แก่นสารมาปลูกดอกไม้ให้อันงามตระการ บนเส้นทางผ่านสู่ฟ้าไท “

ขอเชิญชวนพี่น้องมาฟังบทเพลง “แรงใจเพื่อมวลชน” ในเพลงมีธรรมชาติ ความสงบเย็น ความสดชื่น จากสถานที่จริง บทเพลงเป็นกำลังใจกับผู้ที่กำลังท้อแท้ เหนื่อยหน่าย สิ้นหวัง ลุกขึ้นสู้ชีวิตต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *