Skip to content

กสิกรรมไร้สารพิษ สู่ความผาสุกที่ยั่งยืน : รมิตา ซีบังเกิด

กสิกรรมไร้สารพิษ สู่ความผาสุกที่ยั่งยืน : รมิตา ซีบังเกิด

ช่วงนี้กลางวันแดดจัด กลางคืนอาจมีฝนตกบางวัน การปลูกผักที่พอจะดูแลได้ง่าย ๆ ในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ คือ ข้าวโพด และถั่วพู เพราะจะมีหนอนและแมลงรบกวนน้อยกว่าผักกินใบ

อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี


ประชาชนในพื้นที่ขณะนี้นิยมปลูกผลไม้ยืนต้น เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด แต่ละแปลงจะใช้สารเคมีค่อนข้างมาก เพื่อต้องการให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ ดังนั้น การทำกสิกรรมไร้สารพิษต้องปรับตัวมาปลูกผักที่ดูแลง่ายแทน เพื่อจะได้มีผลผลิตไว้บริโภคบ้างตามสมควร

สารไล่แมลงที่ทดลองใช้ได้ผลดีช่วงนี้ คือ สมุนไพรกลิ่นฉุน รสเผ็ดร้อนนำมาหมักกับแอลกอฮอล์ 95% ประมาณ 1 สัปดาห์ กรองผสมน้ำอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 5 ลิตร ฉีดทุก 2 วันหรือเกือบทุกวัน ช่วงหนอนและแมลงระบาด อาจต้องลงทุนซื้อแอลกอฮอล์มาใช้บ้าง เพราะเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ไม่เช่นนั้นผลผลิตไร้สารพิษของเราคงไม่เหลือแน่ ๆ เลย

บางครั้งการต้องใช้เงินลงทุนเพื่อซื้อวัสดุมาใช้ในการทำกสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อให้ได้ผลผลิตไว้บริโภคก็ต้องทำ ดีกว่าเราต้องซื้อผักที่มีสารพิษทุกชนิดไว้บริโภค ชีวิตก็ผาสุกระดับหนึ่งเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *