Skip to content

เก็บไวนิลที่ปูบนแปลงพ้นทุกข์ : ธัญมน หมวดเหมน

เก็บไวนิลที่ปูบนแปลงพ้นทุกข์ เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์อื่นต่อไปและเพื่อเปิดใช้พื้นที่ในการปลูกพืชเถา : ธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)

ภาคอีสาน (สวนป่านาบุญ 1,4) จัดเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเป็นการทำ 5 สเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ชุมชนที่อาศัย


อาจารย์มีนโนบายให้ปลูกพืชตระกูลเถาเช่น ฟักทอง และถั่วต่างๆและพืชที่มีรากแข็งแรงเช่น หญ้าม้า หญ้าแฝก เป็นต้นเพื่อช่วยในการยึดและกันการพังทะลายของหน้าดิน เริ่มด้วยการช่วยกันเก็บผ้าไวนิลที่ปูไว้เพื่อกันน้ำเซาะก่อน ตามด้วยอาจารย์พาพี่น้องบำเพ็ญทำร่องน้ำบนถนนที่ถูกน้ำเซาะ

บุญ ในกิจกรรมนี้

ได้การชำระกิเลสคือการได้ร่วมทำงานกับพี่น้องทุกครั้ง ก็จะมีผัสสะเข้ามากระทบให้เราได้เห็นเวทนาที่เกิดและเรียนรู้ที่จะล้างอออกไปทีละเรื่อง ทีละตัวตามกำลังสติ และปัญญาของตัวเองที่เกิดในขณะปัจจุบันที่เกิดผัสสะนั้นๆขึ้น ซึ่งแต่ละครั้งผลก็จะแตกต่างกันบ้าง เช่นบางครั้งเกิดความไม่ได้ดั่งใจขึ้น ถ้าเรามีสติและล้างความยึดมั่นถือมั่นในใจได้ใจเราก็จะโล่ง โปร่ง มีความร่าเริงยินดีในการทำงาน แต่เมื่อไรที่เราไม่มีสติทันกิเลสหรือทันแต่เราเอาเขาไม่ลง ล้างใจไม่ทันก็จะเกิดอาการขัดเคืองในใจหรือบางทีก็หลุดออกมาเป็นคำพูดบ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรงจนถึงขีดวิวาทะ ยิ่งบำเพ็ญมากขึ้นเท่าไรๆก็เห็นการวางได้เร็วขึ้น จากที่เคยโกรธหรือผูกโกรธนาน ก็ลดลงหรือบางครั้งเราเห็นอารมณ์ที่กำลังจะก่อตัวขึ้นเราก็วางและตัดออกได้เร็วขึ้น

กุศล ในกิจกรรมนี้

ได้ทำประโยชน์ให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สภาพแวดล้อมสะอาด แก่ชุมชนที่อยู่ร่วมกัน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้คนได้เห็นพลังอันเกิดจากความสามัคคีกันของการอยู่ร่วมกันของหมุ่กลุ่มคนมีศีล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *