เพิ่มสุข สังคมศิลป์ (กิ้ง, เพิ่มศีล)

เพิ่มสุข สังคมศิลป์ (กิ้ง, เพิ่มศีล), Permsook Sungkomsilp(Ging,Permsila)

2ปี ข้าราชการบำนาญ ป.พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จาก วพ.กรุงเทพ ,พยาบาลเวชปฏิบัติ,วทบ(พยาบาลสาธารณสุข)จาก มหาวิทยาลัยมหิดล


เพิ่มสุข สังคมศิลป์(กิ้ง,เพิ่มศีล)อายุ 66 ปีมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพี่ 1คนน้อง4คนสำเร็จการศึกษาป.พยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. พยาบาลเวชปฏิบัติ,วทบ(พยาบาลสาธารณสุข) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล รับราชการพยาบาล 40 ปี เรียน ยา 9 เม็ดจากคุณหมอเขียว ดร.ใจเพขร กล้าจน ศูนย์การแพทย์วิถีธรรมมุกดาหาร ป่วยหนักจากการติดเชื้อในกระแสเลือดรักษาโดยแผนปัจจุบันและแพทย์วิถีธรรม หายขาด ใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมอย่างเดียวดูแลต่อเนื่องจนปัจจุบัน ขณะนี้เป็นจิตอาสา,หมอดูแลตนเอง,ฝึกหน่วยรบพิเศษแพทย์วิถีธรรมที่ ภูผาฟ้าน้ำ แม่แตง เชียงใหม่

My name is Permsook Sungkomsilp,Dharma name Permsila.I am 66 years old.I come from Kalasin province .I have one brother and four sisters.I graduated certificated of Nursing and Midwifery from Bangkok Collage of Nursing.I also earned Diploma Practitioner Nusing and Bachelor of scince in Public Health Nursing from Mahidol University.I have worked nursing for forty years.I learnt the nine pills by morkeaw Dr.Jaiphet Klajon from Buddhist Medicine Academy Mukdaharn Center.I was seriously ill with Septicemia treated according to modern and the principle of Buddhist Dharma.I was recovered and cured.

Now I am a volunteer for self care.I am the seal of Buddhist Dharma Medicine at Phupafanum Mae tang Distric,Chaine Mai province.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *