Skip to content

ปลูกผักบุ้งในกระถาง : นฤมล ยังแช่ม

ปลูกผักบุ้งในกระถาง : นฤมล ยังแช่ม

ผักบุ้งปลูกได้ทุกฤดูกาล ควรปลูกไว้ทานกันนะคะ

อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เดือนมกราคม อากาศหนาวและแห้ง


วิธีการปลูก

  • – เริ่มจากแช่เมล็ดผักบุ้ง หนึ่งคืน ถ้าเมล็ดงอกดีก็สามารถนำไปลงในดินที่เตรียมไว้ได้เลย แต่ถ้าเมล็ดยังไม่งอก แช่ต่ออีกหนึ่ง คืนค่ะ
  • – เตรียมดินโดยใส่ใบไม้แห้งไว้ด้านล่างของกระถาง แล้วใส่ดิน หยวกกล้วยสับ และดินอีกหนึ่งชั้น แล้วก็โปรยเมล็ดผักบุ้งลงไป กลบดิน โรยด้วยขุยมะพร้าวค่ะ
  • – รดน้ำเช้าและเย็น ค่ะ

สภาวธรรม

ตั้งใจที่จะปลูกผักกินเอง เพราะว่าผักบุ้งเป็นผักฤทธิ์เย็นแล้วก็กินง่าย ปลูกง่าย บางทีก็ไม่ได้รอให้ต้นใหญ่ กินตอนที่ต้นยังเล็กๆ อยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *