ปลูกพริกขี้หนูสวน ในกระถาง : จิตรา พรหมโคตร

ปลูกพริกขี้หนูสวนในกระถาง : จิตรา พรหมโคตร (มั่นแก่นพุทธ)

เนื่องจากบ้านอยู่ในเขตขุมชนของคนเมือง ดังนั้นราคาสินค้าก็แพงและบังคับขายในปริมาณมากเกินกว่าที่จะใช้ โดยเฉพาะพริกขี้หนูสวน ซื้อมากใช้ได้เพียงเล็กน้อยก็เน่าทิ้ง จึงมีแรงบันดาลใจว่าอยากจะทดลองปลูกพริกขี้หนูสวนในกระถาง เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน

พื้นที่อยู่อาศัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สภาพเป็นพื้นที่ปูนซีเมนต์อยู่ในเขตเทศบาล


วัสดุอุปกรณ์

  1. กระถางพลาสติก กว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร 1 ใบ
  2. ต้นพริกที่เพาะไว้ประมาณ 30 วัน
  3. ดินปลูก โดยใช้ดิน 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก อย่างละ 1 ส่วน ขุยมะพร้าว เปลือกไข่ตำละเอียด (เป็นปุ๋ยช่วยบำรุงต้นไม้) พีทมอส (เป็นวัสดุปลูกที่ช่วยให้รากพืชได้รับอากาศเพียงพอ)

วิธีทำ

  1. นำเศษพลาสติกที่เหลือใช้แล้วมารองก้นกระถางเจาะรูตามรูกระถางเพื่อกันไม่ไห้ดินร่วงหล่น
  2. นำดินที่ผสมแล้วใส่ไปครึ่งกระถาง
  3. ย้ายต้นพริกที่เพาะไว้ใส่ลงกระถาง ใช้ดินผสมกลบต้นพริกอีกครั้งให้เสมอกับดินเดิมของต้นพริก
  4. รดน้ำให้ชุ่ม พักไว้ที่ร่มให้พริกตั้งต้นได้แล้วจึงนำออกตากแดดได้

สภาวธรรม

รู้สึกมีความยินดีที่ยอมวางความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องการปลูกพริกว่า จะต้องทำตามแบบอย่างที่อาจารย์หมอเขียวสอนเท่านั้น ในความเป็นจริงคำสอนของอาจารย์ การทำกสิกรรมไร้สารพิษให้ดูองค์ประกอบ ตามเหตุปัจจัยสภาพแวดล้อมของแต่ละถิ่นที่อยู่ของแต่ละท่านที่ทำได้

ผลที่ข้าพเจ้ายอมปลูกตามหลักและวิธีการของพ่อบ้าน ปรากฏว่าพ่อบ้านยินดี เต็มใจที่จะช่วยปลูกพริก ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวเองและพ่อบ้านที่กลับมาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ครอบครัวผาสุกมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *