Skip to content

มือใหม่หัดทำ : บัณฑิตา โฟกท์

มือใหม่หัดทำ : บัณฑิตา โฟกท์

การสื่อสารบุญนิยม (ทำภาพประกอบสาระธรรม)

ต่างประเทศ (สวนป่านาบุญ 6)


หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เรียนจบคอร์สทำภาพประกอบสาระธรรม จากคุรุดิณห์และคุรุตรงพุทธ เห็นพี่น้องในกลุ่มที่เรียนจบมาพร้อมกันนำงานมาเสนอส่งทุกสัปดาห์ ทำให้ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจมีพลังและกำลังใจที่จะสร้างสรรงานออกมานำเสนอจึงค่อย ๆ ฝึกฝนทบทวนองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาและทำผลงานมานำเสนอบ้าง ทุกครั้งก่อนทำงานข้าพเจ้าจะตั้งศีลว่า “ ทำด้วยความสนุกและเบิกบานใจ ทั้งก่อนทำงาน ขณะทำงาน และส่งงาน และยินดี พอใจ ไร้กังวล น้อมรับคำแนะนำจากคุรุและพี่น้องหมู่กลุ่ม ทั้งหมู่เล็กและหมู่ใหญ่ด้วยใจเคารพศรัทธาและพร้อมจะปฏิบัติตามคำชี้แนะนั้นโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าจะต้องแก้งานใหม่กี่ครั้งก็ตาม จะทำตามด้วยความยินดีเบิกบานและผาสุก

สัปดาห์นี้เป็นครั้งที่สามที่ข้าพเจ้าทำงานมาส่งและได้ปฏิบัติศีลที่ข้าพเจ้าตั้งมาปฏิบัติได้สมบูรณ์ มีความสนุกและเบิกบานใจ ถึงแม้ว่างานของข้าพเจ้าจะผ่านโหวตให้เผยแพร่ได้100% ก็ตาม ข้าพเจ้าก็มีความยินดีอย่างยิ่งและน้อมรับด้วยใจที่เป็นสุข ในการแก้ไขจุดที่คุรุและพี่น้องได้แนะนำเพื่อพัฒนาผลงาน เพื่อสะสมประสบการณ์ และเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับข้าพเจ้าเพราะนั่นคือ “การได้ปฏิบัติศีลของข้าพเจ้าให้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นด้วย ” กราบขอบพระคุณท่านคุรุและพี่น้องทุกท่านที่เมตตาแนะนำข้าพเจ้า สาธุ

บุญ ในกิจกรรมนี้

ได้เพิ่มอธิศีลในการสร้างสรรค์ผลงานออกมา โดยได้ระลึกถึงคำสอนของท่านอาจารย์หมอเขียวและท่านคุรุ ที่เมตตาสอนไว้ว่า ” ทำงานเพื่อเป็นกุศโลบายให้เห็นกิเลส กระทุ้งกิเลสออกมา มีกิเลสตัวไหนซ่อนอยู่ ทำงานเป็นหมู่กลุ่มจะเจริญเร็วที่สุดเพราะหมู่กลุ่มจะเห็นกิเลสและช่วยขัดเกลาได้ดีที่สุดและเร็วที่สุด ดีกว่าทำงานคนเดียว ไม่มีใครช่วยขัดเกลา เห็นกิเลสช้า เจริญในธรรมช้า และ การทำงานกลุ่มทำให้ฝึกใจเย็น รอคอย ไม่เอาแต่ใจตนเอง ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นบุญจริง ๆ ที่ทำให้เห็นความใจเย็นสงบของตนเองเพิ่มขึ้น จากที่มีความใจร้อนนิด ๆ ในการหาภาพที่จะให้ได้ตรงกับคำคมซึ่งบางครั้งก็หาได้ยากและทำให้เห็นว่าเรายังมีตัวยึดดีนิด ๆ ที่อยากให้งานออกมาตรงกับคอนเซปต์ที่ตัวเองตั้งมา แต่เมื่อพิจารณาตามคำสอนท่านคุรุดิณห์ที่เคยสอนไว้ว่า ” ใจเย็น งานเย็น เป็นบุญ เป็นกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ใจร้อน งานร้อน ได้กุศล แต่ไม่ได้บุญ คือได้แต่ประโยชน์ท่าน ประโยชน์ตนไม่ได้ อย่างนี้ไม่ควรทำ งานทำภาพประกอบสาระธรรมไม่ใช่งานรีบร้อน ค่อย ๆ ทำไป ให้งานบริสุทธิ์จากกิเลสจริง ๆ เมื่อนำไปเผยแพร่ พลังของความบริสุทธิ์ของผู้ทำนั้นจะมีอานุภาพช่วยพี่น้องให้เข้าถึงธรรมะมากกว่างานที่ผู้ทำไม่บริสุทธิ์ ” ข้าพเจ้าได้น้อมนำมาปฏิบัติตาม ด้วยความเคารพและศรัทธา ซึ่งก่อนจะสร้างสรรงานแต่ละชิ้นออกมาจึงต้องศีลก่อนทำ เมื่อข้าพเจ้าสลายความใจร้อนและยึดดีไปได้ คือได้ประโยชน์ตนก่อนแล้วเมื่อจะทำผลงานออกมาเราก็ได้วางใจว่าจะมีจุดแก้ไขหรือพัฒนาได้อีกเราก็น้อมรับมาปรับปรุงแก้ไขด้วยใจที่เป็นสุขเพื่อใหเจริญทั้งงานนอกและงานใน

กุศล ในกิจกรรมนี้

เป็นกุศลคือ ได้ร่วมสานพลังต่อเนื่องกับท่านคุรุและพี่น้องหมู่กลุ่ม ทำให้รู้สึกเป็นครอบครัวพุทธะที่สมบูรณ์ มีความรักสามัคคี แน่นแฟ้นในหมู่กลุ่มยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่ถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย โดยท่านอาจารย์ หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน มาเผยแพร่ โดยนำสาระธรรม คำคม หรือบททบทวนธรรมต่าง ๆ มาประกอบภาพ เพื่อให้น่าอ่าน น่าสนใจ น่าติดตามและเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องมวลมนุษยชาติได้กว้างขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *