Skip to content

นับหนึ่งที่เรา เริ่มต้นที่เรา : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

นับหนึ่งที่เรา เริ่มต้นที่เรา : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

การทำนาตนเอง ไม่ไปทำนาคนอื่น เป็นข้อควรปฏิบัติและเป็นกรรมฐานที่ควรระรึกถึงเสมอ ดังประโยคในบททบทวนธรรมนี้ คือให้เริ่มที่เรา ทำที่เรา


นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา
นี่คือเส้นทางเพื่อการพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์

จากหนังสือ บททบทวนธรรม | หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

การมีจิตที่พุ่งหรือพยายามออกไปคิดให้คนนั้นเป็นอย่างนี้ เจริญอย่างนั้น เป็นสภาพของตัณหาที่ทะยานอยากออกไปเกินความเป็นจริงที่เป็นไปได้

เพราะความจริงที่เป็นไปได้ ก็มีแค่ทำที่เรา เริ่มต้นที่เรา ดังประโยคที่ว่า “นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา” ในการปฏิบัติธรรมของพุทธ สิ่งที่เราจะทำได้แน่ ๆ คือใจของเราเท่านั้น ใจคนอื่นเราไปทำไม่ได้ การบอกว่าเริ่มต้นที่เรา เป็นคำกล่าวที่กระตุกจิตวิญญาณให้กลับมาหาตัวเอง ให้ทำที่ตนเอง ไม่ต้องพยายามลำบากกระเสือกระสนไปทำที่คนอื่น เพราะถึงจะขยันไปนับ 1 นับ 2 ที่คนอื่นอย่างไร สิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นจริง ถ้าเขาเหล่านั้นไม่ได้ยินดีเต็มใจเป็นจริงตามนั้น และถึงแม้เขาจะเป็นได้จริงอย่างนั้น ก็เกิดจากแรงและพลังใจของเขาที่คิดจะทำสิ่งนั้นจริง ๆ

เหมือนกับที่เราผ่านการเรียนรู้กับพระพุทธเจ้า กับครูบาอาจารย์มาหลายภพหลายชาติ ชาตินี้เราก็มาเรียนต่อ ท่านก็สอนเหมือนอย่างเดิม คือสอนให้พ้นโง่พ้นทุกข์เสียที แต่ถ้าเราไม่เริ่มนับ 1 ท่านสอนไปก็เสียเวลาเปล่า เราก็แช่เท่าที่เรายินดีอยู่แบบนั้น ถ้าท่านเอาเราเป็นจุดมุ่งหมายของความสำเร็จท่านจะต้องทุกข์แน่นอน เพราะเราไม่สำเร็จอย่างที่ท่านหมายง่าย ๆ (แต่ท่านพ้นโง่พ้นทุกข์แล้วท่านก็ไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกนะ)

ก็เหมือนกับเราที่ควรกลับมามุ่งเป้าที่ตนเอง เริ่มที่ตนเอง ทำความดีด้วยตนเอง สร้างพลังขึ้นในตนเอง อันนี้แหละจะเป็นพลังที่เป็นประโยชน์สูงสุด คือพึ่งตนเองให้ได้ เป็นหลักชัยให้ตนเองให้ได้ หมดสิ้นความเสพสมใจในสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งความสำเร็จของผู้อื่นให้ได้เรื่อย ๆ ก็จะพ้นจากการไปนับ 1 ในชีวิตชาวบ้านตามลำดับ

อาจารย์หมอเขียวได้สรุปลงไว้ว่า “นี่คือเส้นทางเพื่อการพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์” สรุปคือก็ทำความดีที่ใจเรา คือลดกิเลส แบ่งปัน เสียสละไปนี่แหละ จะเป็นประโยชน์กับผู้เองบททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *