Skip to content

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพ : นวลนภา ยุคันตพรพงษ์

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม : นวลนภา ยุคันตพรพงษ์ (เย็นน้อมพุทธ)

หนังสือแก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม เทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด เป็นการแนะนำการดูแลสุขภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และวิธีปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวและสามารถทำเอาเองได้

แก่นหลักของการดูแลสุขภาพ
ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม

 

หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ 4 สี offset ทั้งเล่ม ขนาด 8 x 5 นิ้ว เหมาะกับการอ่าน รูปเล่มบางพกสะดวกตัวหนังสือใหญ่อ่านสบายตา ช่วงแรกเป็นการแนะนำการดูแลสุขภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักแพทย์วิถีธรรมโดยให้การเรียนรู้วินิจฉัยภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลที่เป็นต้นเหตุสำคัญของความเจ็บป่วย และวิธีปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวและสามารถทำเอาเองได้

อาจารย์หมอเขียวได้แยกแก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม เทคนิค 9 ข้อ ยา 9 เม็ด ด้วยยาเม็ดเลิศ คือ เม็ดที่ 8 การใช้ธรรมะละบาป บำเพ็ญบุญกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดี สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีคือสานพลังกับหมู่มิตรดี ลดกิเลส เครื่องกังวล เครื่องเบียดเบียนและช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนยาเม็ดที่ 9 คือ รู้พักรู้เพียรให้พอดี ยาเม็ดหลักเป็นการกล่าวถึงว่าชีวิตควรปฏิบัติเป็นประจำให้สม่ำเสมอ จนเป็นปกติของชีวิต เพราะเป็นการดูแลสุขภาพที่มีฤทธิ์สูงในด้านรูปธรรมควบคู่กับนามธรรม คือ ยาเม็ดที่ 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุลตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย และยาเม็ดที่ 6 การออกกำลังกายกดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารที่ถูกต้อง ส่วนยาเม็ดเสริมเป็นการเสริมปรับสมดุลร้อนเย็นที่เกิดโรค หรืออาการไม่สบายโดยเลือกใช้เฉพาะวิธีที่ใช้แล้วสบายเบากายมีกำลัง เป็นอยู่ผาสุกต่อผู้นั้น ณ เวลานั้น คือ ยาเม็ดที่ 1 การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น ยาเม็ดที่ 2 การกัวซา ยาเม็ดที่ 3 การสวนล้างลำไส้ ยาเม็ดที่ 4 การแช่มือแช่เท้าและยาเม็ดที่ 5 การพอกทา ประคบ อบ อาบ หยอด ด้วยสมุนไพร

ส่วนที่ 2 เป็นการนำหนังสือการปรับสมดุลร้อนเย็นกายใจตามหลักการแพทย์วิถีธรรมมารวมเล่ม ที่เป็นกระดาษแข็งและพิมพ์ 4 สี offset เช่นกัน มีรูปภาพประกอบของสมุนไพร ผัก ผลไม้ต่างๆ และฤทธิ์ร้อนเย็น และยังมีรายละเอียดของยาเม็ดที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 แบบย่อได้ใจความ ซึ่งเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การมีไว้ประจำบ้านและอ่าน ดูแลตัวเองแบบย่อ ๆ กระชับพร้อมรูปภาพประกอบ เข้าใจง่าย รวมทั้งหมด 46 หน้าราคา 25 บาท

โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) รหัสมาตรฐานตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1 I 183 การให้บริการ การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *